Regulamin

REGULAMIN SERWISU

Regulamin w poniższym brzmieniu obowiązuje od dnia 2018-05-01
1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. METODY PŁATNOŚCI
7. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. REKLAMACJE TOWARU
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) DEFINICJE

1.1 Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
1.2 Operator Sklepu, Sprzedający – Operator sklepu Internetowego zielonyzakatek-slask.pl, o którym mowa w pkt. 2.3 Regulaminu
1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego zielonyzakatek-slask.pl
1.4 Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://zielonyzakatek-slask.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia
1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
1.6 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego , zawarta pomiędzy zielonyzakatek-slask.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
1.7 Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr.141, poz. 1176 ze zm.)
1.8 Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2002 nr.144 poz. 1204 ze zm.)
1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określającej w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

2) POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem zielonyzakatek-slask.pl
2.2 Niniejszy Regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
2.3 Sklep Internetowy, działający pod adresem http://zielonyzakatek-slask.pl, prowadzony jest przez firmę: Zielony Zakątek Małgorzata Sulej, ul. Ziołowa 25, 42-523 Dąbrowa Górnicza.
2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z kont w ramach Sklepu Internetowego zielonyzakatek-slask.pl
b) Warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego zielonyzakatek-slask.pl
c) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem oraz zakazu dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym
d) Tryb postępowania reklamacyjnego
2.5 Korzystanie ze Sklepu Internetowego zielonyzakatek-slask.pl jest możliwe jedynie pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych:
a) Posiadanie komputera z dostępem do Internetu
b) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa – Internet Explorer (wersja 6.x lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 2.x lub nowsza) lub Google Chrome (4.x lub nowsza)
c) Posiadanie aktywnego adresu e-mail, nie będącego adresem tymczasowym.
2.6 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać i sporządzić jego wydruk.
2.7 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe a także ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
2.8 Operator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3) ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ZIELONYZAKATEK-SLASK.PL

3.1 Utworzenie i korzystanie z Konta w serwisie zielonyzakatek-slask.pl w zakresie świadczonych przez niego usług jest dobrowolne i bezpłatne.
3.2 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach
3.3 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu
3.4 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych określonych jako obowiązkowe
3.5 Operator Sklepu może pozbawić lub ograniczyć prawa Klienta do korzystania ze Sklepu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, szczególnie, gdy Klient:
a) W trakcie rejestracji w sklepie Internetowym podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
b) Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu
c) Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora Sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet a także godzące w dobre imię Operatora Sklepu
3.6 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora Sklepu
3.7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. Dotyczy to w szczególności środków służących zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.8 Klient zobowiązany jest do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich
b) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie i umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamawianej informacji handlowej – spam.
c) Korzystania ze sklepu internetowego, w sposób nie szkodzący jego funkcjonowaniu
d) Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Operatora Sklepu
e) Korzystania z treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku
f) Korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Unii Europejskiej, postanowieniami Regulaminu a także ogólnymi zasadami korzystania w sieci Internet.
g) Zachowania w tajemnicy i zabezpieczenia loginu oraz hasła do Konta Użytkownika, w taki sposób aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

3.9 Operator Sklepu poza sprzedażą Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego zielonyzakatek-slask.pl świadczy również usługę „Newsletter”
3.10 Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informację o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach oraz zniżkach. Usługa ta jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane. Zapisanie się do „Newslettera” może nastąpić w dowolnym momencie, podobnie w każdym momencie można z niego zrezygnować.

4) PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1 Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym zielonyzakatek-slask.pl przyjmowane są za pośrednictwem:
a) Sieci Internet – – 24h/dobę przez cały rok
b) E-mail – – 24h/dobę przez cały rok
Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
4.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet, należy wejść na stronę internetową http://zielonyzakatek-slask.pl, dokonać wyboru towaru, , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie
4.3 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka
4.4 W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż Zamówienie” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu Umowy sprzedaży, umożliwić Klientowi zmianę danych, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
4.5 Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające informacje takie jak:
a) Przedmiot Zamówienia
b) Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli takie wystąpią)
c) Wybraną metodę płatności
d) Wybrany sposób dostawy
e) Dane teleadresowe, na podstawie których zostanie wygenerowany List Przewozowy dla firmy doręczającej przesyłkę
4.6 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”
4.7 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Operatorem Sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: „Zielony Zakątek – Twoje potwierdzenie do zamówienia z….(data zamówienia).”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Na tym etapie Klient ma jeszcze możliwość złożenia rezygnacji ze złożonego zamówienia w serwisie zielonyzakatek-slask.pl
4.9 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.10 Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z treścią Regulaminu.
4.11 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5) DOSTAWA

5.1 Zamówienia realizowane są na terytorium Unii Europejskiej, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Istnieje także możliwość wysyłki poza granicę Unii Europejskiej. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem
5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz poprzez Pocztę. Dokładne koszty dostawy podane są w trakcie składania Zamówienia.
5.3 Termin realizacji – każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno być wysłane do Klienta. W sytuacja losowych związanych z brakiem produktu na magazynie dostawcy, zielonyzakatek-slask.pl, zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
5.4 W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się na Zamówieniu.
5.5 Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów spowodowane błędnym lub niedokładnym podanie adresu przez Klienta.
5.6 Prosimy o sprawdzenie czy opakowanie Produktu nosi ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy, w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu prosimy o sporządzenie wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu szkody oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na wskazany adres e-mail: zielonyzakatek@o2.pl
5.7 Czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie.

6) METODY PŁATNOŚCI

6.1 Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT ( z wyróżnieniem stawki)
6.2 Klient ma możliwość uiszczenie opłaty
a) Przelewem na numer konta bankowego
b) Płatnością w systemie rozliczeniowym Przelewy24.pl
6.3 Dane do przelewu: Zielony Zakątek Małgorzata Sulej ul. Ziołowa 25 42-523 Dąbrowa Górnicza konto ING Bank śląski 68 1050 1272 1000 0092 5198 0612

7) UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1 Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
7.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o niezwłoczny kontakt z Operatorem Sklepu i poinformowanie nas o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – poprzez pismo wysłane pocztą elektroniczną: zielonyzakatek@o2.pl. W oświadczeniu proszę wpisać Państwa nazwisko, pełen adres pocztowy oraz numer zamówieni, numer telefonu i adres e-mail.
7.3 Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku:
a) Produktów, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
b) Towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb
c) Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
7.4 W przypadku odstąpienia od umowy Operator sklepu zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru – wyjątek stanowią dodatkowe koszty, wynikające z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia przesyłki – innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora Sklepu.
7.5 Zwrot kosztów nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Operator Sklepu został poinformowany o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy.
7.6 Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na inne rozwiązanie ( w żadnym przypadku nie obciążających Państwa żadnymi dodatkowymi opłatami w związku z tym zwrotem).
7.7 W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy, konsument zobowiązany jest odesłać Towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora Sklepu o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
7.8 Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru, wynikającej z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7.9 Operator Sklepu zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.10 W przypadku zwrotu uszkodzonego lub niepełnowartościowego towaru bądź też braku jego zwrotu w ogóle, Operator Sklepu odpowiednio pomniejsza lub nie dokonuje zwrotu płatności na rzecz Klienta.
7.11 Klient ma obowiązek zabezpieczyć zwracany Towar, tak aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.
7.12 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

8) REKLAMACJE TOWARU

8.1 Klient może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr.141, poz. 1176 ze zm.)
8.2 Reklamację można złożyć poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie zielonyzakatek-slask.pl.
8.3 Reklamację można złożyć także w formie elektronicznej na adres e-mail
8.4 Pismo reklamacyjne powinno zawierać:
a) Imię i nazwisko
b) Adres e-mail, telefon kontaktowy
c) Numer zamówienia
d) Opis zgłaszanych zastrzeżeń
e) Konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją
8.5 W przypadku niezgodności Towaru z umową Kupujący może żądać:
a) W pierwszej kolejności nieodpłatnej wymiany towaru na nowy
b) Jeżeli nie jest możliwe dokonanie wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki. Zwrot należności realizowany jest tylko i wyłącznie poprzez wpłatę na konto Klienta.
8.6 Operator Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9) WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

9.1. Strona Serwisu oraz poszczególne pod strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 pkt.2 Serwisu wymaga zgody Operatora. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć artykułów i opisów towarów) bez pisemnej zgody właściciela Sklepu.
10) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także inne właściwe przepisy prawa europejskiego.
10.2 W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem Umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny, działając w dobrej wierze.
10.3 W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób polubowny, sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu.
10.4 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych, pomiędzy Operatorem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.5 Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową z zachowaniem prawa wypowiedzenia Umowy w terminie do 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
10.6 Utrwalenie zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (Regulamin Sprzedaży), następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.